GepRC Thinking P16 HD – test thời gian bay – flight time test with 3S 450mAh – YouTube

mời vào nhà tôi là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết GepRC Thinking P16 HD – test thời gian bay – flight time test with 3S 450mAh – YouTube

Video GepRC Thinking P16 HD – test thời gian bay – flight time test with 3S 450mAh – YouTube

363 views • Jul 24, 2021 • 6 phút 38 giây là kết quả!
Thử nghiệm thời gian bay máy bay Thinking P16 HD với pin 3S 450mAh
6 minutes 38 seconds is the result
Test flight time Thinking P16 HD with 3S 450mAh battery

mời vào nhà tôi-0
mời vào nhà tôi-0
mời vào nhà tôi-1
mời vào nhà tôi-1
mời vào nhà tôi-2
mời vào nhà tôi-2
mời vào nhà tôi-3
mời vào nhà tôi-3
mời vào nhà tôi-4
mời vào nhà tôi-4
mời vào nhà tôi-5
mời vào nhà tôi-5
mời vào nhà tôi-6
mời vào nhà tôi-6
mời vào nhà tôi-7
mời vào nhà tôi-7
mời vào nhà tôi-8
mời vào nhà tôi-8
mời vào nhà tôi-9
mời vào nhà tôi-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết GepRC Thinking P16 HD – test thời gian bay – flight time test with 3S 450mAh – YouTube ứng với keyword .