Panda-mic baby: Singapore’s first panda cub born to Kai Kai and Jia Jia at River Safari – YouTube

river safari là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Coin đầu tư giới thiệu bạn bài viết Panda-mic baby: Singapore’s first panda cub born to Kai Kai and Jia Jia at River Safari – YouTube

Video Panda-mic baby: Singapore’s first panda cub born to Kai Kai and Jia Jia at River Safari – YouTube

56,708 views • Aug 14, 2021 • Singapore welcomed its first giant panda cub Saturday (Aug 14) at the River Safari, making Kai Kai and Jia Jia first-time parents.

Read more: https://cna.asia/3ADtI3w

(Video: Wildlife Reserves Singapore)

Subscribe to our channel here: https://cna.asia/youtubesub

Subscribe to our news service on Telegram: https://cna.asia/telegram

Follow us:

CNA: https://cna.asia

CNA Lifestyle: http://www.cnalifestyle.com

Facebook: https://www.facebook.com/channelnewsasia

Instagram: https://www.instagram.com/channelnews…

Twitter: https://www.twitter.com/channelnewsasia

river safari-0
river safari-0
river safari-1
river safari-1
river safari-2
river safari-2
river safari-3
river safari-3
river safari-4
river safari-4
river safari-5
river safari-5
river safari-6
river safari-6
river safari-7
river safari-7
river safari-8
river safari-8
river safari-9
river safari-9

Coin đầu tư cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Panda-mic baby: Singapore’s first panda cub born to Kai Kai and Jia Jia at River Safari – YouTube ứng với keyword .